Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Nederlandse wetgeving.

*Alle teksten en eventuele prijzen zijn onder voorbehoudt van typefouten en prijswijzigingen.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Bezorging
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Annulering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 – Auteursrecht
Artikel 19 – Privacy

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. 3. Dag: kalenderdag;
4. 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings­- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
9. 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijnsamengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Houtvision
Post- en bezoekadres: Bredeweg 134, 2761KB Zevenhuizen (Z-H)
Telefoonnummer: 06-53458457 / 06-10570160 / 06-51183057
E-mailadres: info@houtvision.nl
Handelsnaam: Stormpallets Recycling
KVK nummer: 67660606
BTW identificatienummer: NL857116137B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product­ of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
● de prijs inclusief belastingen;
● de eventuele kosten van aflevering, standaard is de prijs voor afhalen vanaf werkplaats;
● de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
● het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
● de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
● de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
de prijs garandeert 30 dagen tenzij anders aangegeven;
● de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
● of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
voor de consument te raadplegen is;
● de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
● de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
● de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
● de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
5. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.
5. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.

Artikel 6 – Bezorging

6 .1. Belangrijk: de bezorgingen worden niet door Houtvision zelf gedaan, maar door een externe transporteur.
6 .2. deze transporteur bezorgd door heel Nederland bij u thuis (m.u.v. De Waddeneilanden). Wanneer de producten van uw bestelling gereed zijn neemt een van onze medewerkers telefonisch of via de email contact met u op om een bezorgafspraak te maken.
6 .3.Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door Houtvision vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan Houtvision gemeld te worden.
6 .4. Uw producten worden thuisbezorgd, op transport gedaan of u kunt ze ophalen op onze werkplaats. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw orderbevestiging welke u per e-mail ontvangt, of u klikt op contact.
6 .5. Wanneer de klant de afspraak voor levering niet na komt, zullen de extra kosten die Houtvision moet maken doorberekent worden naar de klant.
6 .6. Levering op afspraak geschiedt in onderling overleg met Houtvision. Op zon- en feestdagen kan niet worden geleverd.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
7. 1. Bij de aankoop van standaard producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
7. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
7. 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het
aangaan van de overeenkomst.
7. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in
lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
9. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio­ en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

Artikel 10 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
10. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
10. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
10. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop
de prijsverhoging ingaat.
10. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
10. 6. De meubels worden allemaal in eigen huis vervaardigd, er is geen tussenhandel en daardoor kunnen we alles scherp prijzen. Voor de gevolgen van eventuele typefouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
11. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
11 .3. De product garantie is standaard 1 jaar. Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.
11 .4. Onze onderstellen worden standaard verkocht in normaal staal. Deze onderstellen kunnen in aanraking met vocht gaan roesten. Op het roesten van normaal staal zit geen garantie en schade veroorzaakt door deze roest wordt niet door ons vergoed.
11 .5. Normale slijtage aan houten producten valt niet onder deze garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. Bij verkeerd gebruik zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.
11 .6. Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
11.7. Onze houtproducten zijn niet beschermd of behandeld tegen ongedierte. Als tijdens het productie proces ongedierte in het hout wordt aangetroffen zal het hout niet worden gebruikt. De timmermannen zijn zorgvuldig en hebben al enige jaren ervaring. Zij zijn bekend met eventuele ongedierte en weten waar ze op moeten letten tijdens het productieproces.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
12. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
12. 3. Wanneer u van huisadres verandert door verhuizing, dient u Houtvision hiervan op de hoogte te stellen. Zolang wij geen verhuisbericht hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Daardoor blijft u automatisch aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.
12. 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
12. 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
12. 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
12. 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12. 8. De levertijd van onze producten is ongeveer 8-10 weken vanaf het bestelmoment. Elke nieuwe bestelling sluit achteraan aan. Het kan soms voorkomen dat er een vertraging plaats vindt door ziekte of het niet kunnen leveren van het juiste hout door onze houtleveranciers. Dit is onmacht en wij geven hiervoor geen compensaties.
12. 9. Indien u dit wenst kunt u een eigen ontwerp maken van een meubelstuk, u kunt dan bij ons langskomen om samen een ontwerp te maken of u stuurt ons een tekening van uw ontwerp via e-mail of per post. Voor de afmetingen en ontwerp van een meubelstuk bent u zelf verantwoordelijk, als na productie van het meubelstuk de afmetingen en ontwerp volgens uw tekening zijn geproduceerd kunt u hier verder geen rechten meer aan ontlenen, u bent dan verplicht het meubelstuk af te nemen en te betalen.

Artikel 13 – Annulering

13. 1. Annuleren van uw bestelling kan alleen wanneer er nog niet begonnen is met het productieproces. De bestelling kan niet geannuleerd worden wanneer de producten al in de maak zijn. Na toezending van uw bestelling c.q. goederen is annulering zonder geldige reden niet meer mogelijk omdat deze goederen altijd op maat zijn gemaakt..

Artikel 14 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
14. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling
of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
14. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
14. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
5. Voor het in productie nemen van het product/ meubel vragen wij aan consumenten een vooruitbetaling van 30%. Voor zakelijke klanten vragen wij een vooruitbetaling van 50%.
14. 6. Het resterende bedrag dient voldaan te zijn voordat het product/ meubel hier de deur uit gaat.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
15. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Kleurgebruik online
15. 5. Op het scherm kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. De kleurechtheid van de producten op de website zijn afhankelijk van de instellingen van uw monitor en grafische kaart. Er zijn daarom geen rechten te ontlenen aan de weergegeven kleuren op de website.

Artikel 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Auteursrecht

1. Alle auteursrechten en fotomaterialen welke gebruikt in deze website komen alle toe aan Houtvision. Het zonder toestemming van Houtvision of gebruiken van de inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen zo nodig juridische stappen worden ondernomen.

Artikel 19 – Privacy

19. 1. Uw persoonsgegevens zijn bij het doen van uw bestelling opgenomen in het klantenbestand van Houtvision. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.